ChocolateClash

Name: Singha Thailand
Tag: #UQVR0U8 (View Ingame) (Legacy data)
Description: กฏแคลน **เน้นอยู่นานไม่รับเที่ยว//ส่งตัวตามที่ขอ//ส่งให้คนก่อนหน้าเสมอถ้าเลเวลถึง//วอต่อเนื่องร่วมวออย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้ง//แจ้งบ้านก่อนตี//TH10ลงไปตีให้ครบใน12ชมแรก//ตีหวัง3ดาว//เล่นแคลนเกมส์ทุกคน // Thai only.
Location: Thailand
Requirements: inviteOnly - 2000 trophies
War Stats: 418 wins (4 streak), ties, losses
Members: 50 (PC) infinity days clean (?)
Log: Private (Inspect)
Current War: Battle Day vs. PINOY HUKBO3 (None) (Inferred, age 66 days ago)
Association: No League Association

Current Members
IDName PosThDonatesReceivesInactivity (?)
20GULRL9G¥ ABC ¥ Eld1258946803
20QJ2LLJUPao Pee Co1245456177
20YVUPCR{:anya:} Eld131231012941
222YJ8LP9™{น้ำแข็งนึ่ง}™ Mb1121853060
229V8CPYGKUSA Co131457715486
22GY2YQVOhpapae Mb118110
22JUCY92Uแสงปิง Mb12341813
2GJV2JV28Blue Wave Eld1329355114
2L02R28YVอ้นนา Mb1269736562
2LRV99YPQEkavit Mb132385179
2PJVLVUQC_!PIGEON!_41 Mb1239084632
89C0URVUGภัทร คาปป Mb1102644
8V0CL9GQiZeER Co13823612211
99VQRCCY8Q u a c k Co131555317484
9CLR82GRLSloppy Eld13115927915
9CV8GPG9jason Co1347016580
9Q22URJV0Pakorn8 Eld1238405086
9RCRU0U2G✌✌BiG Aod✌✌ Co131724818050
9RPQQCP8Qแสง Mb10311981
9U8P9YCCเก่ง เว้ย เฮ้ย Co13654316484
CCGCCU2RHanZo_zA Co13892815937
CPC0Y0GJ♡♡{ Aod }♡♡ Co131677918082
CYP0JYVUเนตร์ Co132119411289
G2JY2YYQsasuke Co1351073085
GJJV2JUVtee Mb11346909
GUGCVJGJJZ Co1315121024
L09YCRPVFirst Co13120846734
L8RGPU9PManSmith`Onhub™ Eld1115623900
LP0LPQRYPomlor. ^^ Mb1240143816
PGG0Q8J8som Eld1316535151
PLJVQQUVVSloppy Mb121921912
PLQ9GRCPkobokung Co132098163
PLVPRPQGU»-⁴DEWMRNAT⁴-« Mb11431636
PPQ8R80Yปาปียอง กุ๊กๆ Mb1102365
PVJCQ0YRBle Co131417515771
PY0U8YVRmunggon Co1394504744
Q2CQ0VY0Scarlet Eld131213611199
Q9RLC82PKom Co131524814393
RG9G2QYVEtamus Led131647616796
RVJP9V99Mu Leng Co1341952150
U2PQLY0[C]r4zYz_T![M]€ Mb112321804
UVQPQ80V{NOT}SaHaRaT Eld1320232466
Y88J0YRRU[TL]-EARTH⛅️ Mb?37342668
YG2PRUVYmichlle Eld1147479410
YJL2R88QJlKEKOl Eld122934810003
YJULQ2QUBlue Devil Eld1334826044
YRJ0UQ2V9KingOnimusha Mb111037411776
YRPUC2QRKiMz Co1269194788
YU8RJUQYPคนเดินดิน Eld1119101634
YUQPYLRLQリン ริน Mb1023734072

Clan Activity
TimestampAction
2019-12-18 23:07:52Changed clan level from from 20 to 21.
2019-11-21 09:35:00Clan first seen by system.

Clan Member Activity
TimestampAction
2020-01-24 12:37:09[TL]-EARTH⛅️ (Y88J0YRRU) joined the clan as a member.
2020-01-24 12:37:09แสง (9RPQQCP8Q) had their donates/recieves reset.
2020-01-24 12:37:0973enoi (RYU9998) left the clan.
2020-01-20 15:20:24iZeER (8V0CL9GQ) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24Blue Devil (YJULQ2QU) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24som (PGG0Q8J8) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24munggon (PY0U8YVR) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24Blue Wave (2GJV2JV28) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24Mu Leng (RVJP9V99) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24Pao Pee (20QJ2LLJU) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24อ้นนา (2L02R28YV) joined the clan as a member.
2020-01-20 15:20:24{NOT}SaHaRaT (UVQPQ80V) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24Pomlor. ^^ (LP0LPQRY) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24michlle (YG2PRUVY) changed rank from a member to an elder.
2020-01-20 15:20:24kobokung (PLQ9GRCP) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24Pakorn8 (9Q22URJV0) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24»-⁴DEWMRNAT⁴-« (PLVPRPQGU) joined the clan as a member.
2020-01-20 15:20:24คนเดินดิน (YU8RJUQYP) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24แสงปิง (22JUCY92U) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24tee (GJJV2JUV) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24JZ (GUGCVJGJ) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24ภัทร คาปป (89C0URVUG) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24ManSmith`Onhub™ (L8RGPU9P) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24Scarlet (Q2CQ0VY0) changed rank from a member to an elder.
2020-01-20 15:20:24ปาปียอง กุ๊กๆ (PPQ8R80Y) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24[C]r4zYz_T![M]€ (U2PQLY0) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24แสง (9RPQQCP8Q) joined the clan as a member.
2020-01-20 15:20:24リン ริน (YUQPYLRLQ) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24Ekavit (2LRV99YPQ) joined the clan as a member.
2020-01-20 15:20:24™{น้ำแข็งนึ่ง}™ (222YJ8LP9) had their donates/recieves reset.
2020-01-20 15:20:24Sloppy (PLJVQQUVV) joined the clan as a member.
See More

Click here to view archived data before Oct. 2019 (warning: loads very slowly and potentially is a very large download).
Made by kuilin - - ToS - Old - Home

Server: sunset2, Unique ID: 5e2de69ea8f05, Database: TemporaryProduction5, Page load time: 1.13 sec.